Resum del contingut formatiu

Descripció
Aquest curs se centra en la descripció i interpretació de les expressions i el desenvolupament emocional dels nens i nenes i les relacions afectives. Així mateix, es mostren les característiques de la formació dels adults que es troben en l'exercici de l'educació emocional dels nens i nenes i que han de ser un model a seguir.  

La seva finalitat és la identificació d'un perfil de docent que generi vivències emocionals de gran riquesa afectiva i efectiva per a si mateix i per al seu alumnat,identificant l'educació emocional com un instrument eficaç per a la convivència.

Metodologia
La metodologia del curs es basa en l'autoformació i amb una seqüència formativa que garanteix al màxim la consecució dels aprenentatges previstos en els objectius d'aprenentatge plantejats.

El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran per correu postal un certificat emès per l'Associació IRIF per a la Formació.