Artículo Aportacions de les ciències del llenguatge al comentari de text.
RESUMEN ARTíCULO

Diverses disciplines lingüístiques, especialment en aquests darrers anys, han incidit en els continguts del comentari de text. En són un bon exemple la sociolingüística, la lingüística del text i l'anàlisi del discurs, que han permès una anàlisi més global dels fenòmens lingüístics, en una ampliació de l'àmbit d'estudi cap al text o discurs. D'aquesta manera, la unitat text s'ha constituït en el punt de trobada entre les ciències del llenguatge i els estudis literaris, que així es poden combinar per a una millor comprensió dels textos, sempre dins d'un enfocament en el qual el comentari de text no sigui un fi per si mateix, sinó una part del procés didàctic encaminat a la producció i a la recepció de textos.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €