ABIERTO   LEER
Artículo Ensenyar a escriure avui.
RESUMEN ARTíCULO

La recerca de les darreres dècades en els camps de la llengua (lingüística del text, pragmàtica, estudis literaris), la psicologia (psicologia cognitiva, constructivisme) i la didàctica (èmfasi en l'aprenent, en l’activitat; enfocaments comunicatius i humanístics) ha modificat substancialment la concepció que tenim avui sobre l’escriptura i el seu ensenyament i aprenentatge. En pocs anys hem passat de la memorització d'unes quantes regles prescriptives d'ortografia a un enfocament de l'escriptura corn a activitat discursiva complexa que permet concebre-la corn un instrument per reconstruir la competència lingüística general de l'aprenent
Aquest article es proposa esbossar les Unies essencials d'aquesta nova concepció de l'habilitat de produir textos (a l'apartat titulat «Escriure») i de la didàctica (a l'apartat titulat «Ensenyar a escriure»). Té la intenció d'oferir una síntesi global de conjunt, forçosament breu.

AUTORES
Camps Mundó, Anna / Cassany Comas, Daniel


FORMATOS DISPONIBLES
En abierto