Artículo Interpretar textos literaris: del currículum a l'aula.
RESUMEN ARTíCULO

L'aportació principal del nou currículum a la renovació de l'educació literària és l'articulació de la competència al voltant de la lectura de les obres i de la progressió en les capacitats interpretatives. La proposta d'aquest eix de programació se sustenta en metodologies que afavoreixen la consolidació dels hàbits lectors com ara la participació dels aprenents i la projecció social dels aprenentatges. Tanmateix, el desenvolupament que fan els documents oficials d'aquestes línies és desigual. A fi de guiar en la concreció de les innovacions en què se sustenta la proposta curricular, l'article dóna pautes per desenvolupar la centralitat de la interpretació, el protagonisme dels estudiants i la funcionalitat dels aprenentatges literaris.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €