Artículo La lectura en els projectes de treball.
RESUMEN ARTíCULO

L'article destaca els avantatges del treball per projectes en relació a l'aprenentatge de la lectura. Aquesta organització permet superar les divisions existents a l'escola entre les activitats de lectura i els altres aprenentatges i entre les activitats de lectura completa i les d'exercitació dels seus comonents. A continuació es descriu un projecte de treball sobre la lectura com a font d'informació per mostrar com es poden integrar diversos objectius d'aprenentatge lector a través d'aquest tipus d'organització.FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €