Artículo Les competències i l'ensenyament de la gramàtica.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi fa una aproximació al concepte de competència metalingüística, entesa com la capacitat dels parlants de reflexionar sobre la llengua de manera explícita i d'entendre les relacions entre el significat, la forma i el context en què s'utilitza. S'hi analitza com aborda el nou currículum de secundària l'ensenyament de la gramàtica des d'un enfocament competencial i quines contradiccions presenta, sobretot pel que fa a conciliar el desenvolupament de les habilitats lingüístiques i l'adquisició d'uns coneixements sobre la llengua. Per últim, s'hi planteja la necessitat d'elaborar una gramàtica pedagògica que possibiliti la selecció i l'adequació dels continguts gramaticals, i s'hi fa una aposta per les seqüències didàctiques per aprendre gramàtica (SDG) com a model metodològic basat en l'activitat metalingüística dels estudiants.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €