Artículo Llegir per comprendre la realitat social a partir de la resolució de problemes geogràfics e històrics
RESUMEN ARTíCULO

El desenvolupament de la competència lectora és un objectiu comú de totes les matèries del currículum. Una adquisició eficaç d'aquesta requereix un context curricular com el que proporciona la matèria de ciències socials, geografia i història. Però, a més a més, cal situar aquestes pràctiques de lectura en un context metodològic que permeti integrar l'aprenentatge dels continguts propis de l'esmentada matèria i adquirir estratègies de lectura. El plantejament metodològic basat en la resolució de problemes sobre fets i processos socials permet integrar l'adquisició de coneixements amb la millora de la competència lectora. Es tracta d'aprendre geografia i història des de la lectura, alhora que es millora la competència lectora en un procés d'interdependència positiva.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €